Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN
User Rating: / 18
PoorBest 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Download

Căn-Bổn Đắc Sanh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam mô A Di Đà bà dạ- Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha – A di rị đô bà tỳ - A di rị đa- Tất đam bà tỳ - A di rị đa – Tì ca lan đế - A di rị đa - Tì ca lan đa – Dà di nị - Dà dà na - Chỉ đa ca lệ - Ta bà ha

( 108 biến ) và sẽ play trở lại từ đầu.

_((("*")))_

Ý nghĩa của chú Vãng Sinh

VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:

 

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ* NAMO  AMITÀBHÀYA
Nam mô a di đa bà dạ
Quy mệnh Vô Lượng Quang (A Di Đà)
 

* TATHÀGATÀYA
Đa tha già đa dạ
Như Lai

* TADYATHÀ
Đa địa dạ tha
Như vậy, liền nói Chú là

* AMRTODBHAVE  ( AMRÏTA  UDBHAVE  )
A di rị đô bà tỳ
Cam Lộ hiện lên

* AMRTA   SAMBHAVE
A di rị đa tất đam bà tỳ
Cam Lộ phát sinh

* AMRTA  VIKRÀNTE
A di rị đa tỳ ca lan đá
Cam Lộ dũng mãnh

* AMRTA  VIKRÀNTA  GAMINI
A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị
Đạt đến Cam Lộ Dũng mãnh

* GAGANA  KÌRTTI  KARE
Già già na, chỉ đa ca lệ
Rải đầy Hư Không

* SVÀHÀ
Ta bà ha
Thành tựu cát tường

 

Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch đời Ngụy Tấn). ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni” còn gọi là ”A Di Đà Phật Căn Bổn Bí Mật Thần Chú”, thông thường gọi là ”Vãng Sinh Chú”


Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ: Tại sao chúng sinh  phải lưu chuyển trong sinh tử, và ở trong tam giới lục đạo luân hồi không ngừng? Là vì nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng này từ đâu đến? Là do nơi phiền não tham sân si v.v., đã tạo những nghiệp giết hại, trộm cắp, và nói dối, những chủng tử ác nghiệp này từ từ tăng trưởng, hình thành sự thọ khổ của chúng sinh, tuần hoàn không dừng, không có thời gian chấm dứt.

 

Chúng ta muốn dẹp trừng những phiền não không cho sinh khởi, không thọ luân hồi khổ đau, thì chúng ta phải một dạ chí thành trì tụng chú này. Vãng sinh thần chú  trợ giúp chúng ta bạt trừ những nghiệp căn bổn, không cho phiền não sinh khởi, hiện thế được nhiều an lạc hạnh phúc, Tưo'ng lai nhứt định được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành là thần Chú, có nghĩa là ”tổng trì”. ”Tổng” là gôm thâu tất cả pháp, ”Trì” là vô lượng nghĩa. Có nghĩa là thần chú tuy chỉ có vài chữ, nhưng có thể bao gồm hết thảy ý nghĩa của Phật Pháp, cho nên Thần Chú có công đức vô lượng.

 

Viên Ngộ dịch.

 

In the memmory of Hazel Luong (My Cat) May 1, 2011 @2pm

 

We have 7736 guests and 76 members online

Đăng Nhập